GHE Group

Bu lông neo

Tính năng chính của hệ thống bu lông neo Normet (SDA) là ứng dụng từ mũi khoan sử dụng đơn kết hợp với bu-lông đá là thép khoan. Từ đó, bu lông đá được kết nối với máy khoan đá thủy lực bằng thiết bị chuyển đổi và được lắp đặt theo cách khoan lỗ thông thường.